-> Home ->

Kennismaking

Wat is de grondslag van de scholen?

De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Waar gaan de scholen van uit?

Van beide Gereformeerde Gemeenten van Barneveld (Barneveld Centrum en Barneveld Zuid). Beide gemeenten hebben daartoe een zogenaamd Kerkelijk Lichaam opgericht. Dat Kerkelijk Lichaam is de juridische entiteit waar onze scholen vanuit gaan. De samenstelling van het bestuur weerspiegelt de verbondenheid tussen de genoemde kerken en de scholen. Van de elf bestuursleden zijn er zes kerkenraadslid en vijf lid van één van de beide gemeenten.

Hoe werkt het bestuur?

Het bestuur huldigt een toezichthoudende taakopvatting. Dat houdt in dat de bestuurstaken zijn gemandateerd aan de algemeen directeur en het bestuur een toezichthoudende taak heeft. Uitzondering daarop is het domein van de identiteit. Het bestuur heeft daarin een actieve, beleidsvormende en beleidsuitvoerende taak.

Werken de scholen samen met andere scholen?

Onze scholen zijn lid van het reformatorisch samenwerkingsverband Weer Samen Naar School te Ede. Samen met alle scholen van dit samenwerkingsverband wordt de leerlingenzorg vorm en inhoud gegeven en wordt de kwaliteit van de leerlingenzorg bewaakt en verbeterd. Daarnaast werken onze scholen samen met de andere reformatorische scholen in de gemeente Barneveld en naaste omgeving.

Waar staan we voor?

Onze scholen houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Het onderwijsaanbod is daarop afgestemd. Dat houdt in dat wij veel kinderen op school kunnen houden en maar heel weinig leerlingen verwijzen naar het speciaal basisonderwijs in Ede. Door een goede leerlingenzorg en het ontwikkelen en onderhouden van kennis of het inhuren van kennis kunnen wij grote verschillen aan tussen kinderen. Als wij merken dat we het kind onvoldoende kunnen bieden omdat ons expertise ontbreekt, zal er besproken worden of verwijzing naar het speciaal basisonderwijs nodig is.

Documenten

Jaarverslag
Beleidskader
Schoolplan De Vesting
Schoolplan De Burcht

17 juli 2020 - Zomervakantie
19 oktober 2020 - Herfstvakantie
4 november 2020 - Dankdag
18 december 2020 - Kerstvakantie
22 februari 2021 - Voorjaarsvakantie

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl