-> Home ->

Informatie voor nieuwe ouders

 

Wanneer horen wij weer wat van de school na aanmelding?

Als uw kind geplaatst wordt op de school die u aangegeven heeft of waarop u aangemeld heeft dan krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsmorgen. Deze kennismakingsmorgens zijn meestal enkele weken tot een week voor de eerste schooldag van uw kind. De uitnodiging voor die kennismakingsmorgen ontvangt u drie weken van te voren. U ontvangt dan ook andere voor u relevante informatie van de school. 
Voor kinderen die na de zomervakantie op school komen, gebeurt dit net voor de zomervakantie. Bij de uitnodiging voor de kennismakingsmorgen ontvangt u een voorschools formulier met daarin een aantal vragen over het functioneren van uw kind in de voorschoolse periode. Het is de bedoeling dat u dit formulier volledig invult en op de kennismakingsmorgen inlevert.

Hoe verloopt de communicatie tussen school en ouders?

U krijgt eenmaal per jaar een schoolgids, waarin een zo compleet mogelijk beeld gegeven wordt van de school. Deel 1 blijft voor het grootste deel ongewijzigd. Voor deel 2 ontvangt u (meestal aan het eind van een schooljaar) een nieuwe versie met de gegevens voor het komende jaar. 
Eén keer per drie schoolweken verschijnt de Koerier.
Twee maal per jaar zijn er contactavonden (november/december voor het kerstrapport en maart/april voor het paasrapport).
De juf komt een keer op ouderbezoek.
Verder kunt u bellen, communiceren via Parro, binnenlopen om een vraag te stellen.
Tussendoor zal contact opgenomen worden als er bijzonderheden zijn.

Mag mijn kind overblijven?

Het is mogelijk dat uw kinderen op school overblijven. Het overblijfbeleid is op beide scholen verschillend. Daarover krijgt u op de aanmeldavond meer informatie. 

Zijn er taken van de ouders in de school?

De school kent vrijwilligers op het gebied van schoonmaak, lezen, hoofdluiscontrole, bibliotheek, onderhoud enz. U kunt zich hiervoor aanmelden. Elke school heeft een vrijwilligerscommissie waarin vertegenwoordigers zitten van elke groep vrijwilligers. Zie de vrijwilligersovereenkomst.

Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld prentenboeken te lenen?

Om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren heeft de gemeente aan onze school geld beschikbaar gesteld. Van dat geld is o.a. een prentotheek ingericht. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden gebruiken en langere zinnen te maken door bezig te zijn met boeken, gesprekjes te voeren en het benoemen van de materialen. Door herhaling zal het kind deze woorden ook gebruiken tijdens het spel.
Als een kind niet goed spreekt of weinig woorden kent, kan hij/zij niet goed contacten leggen, begrijpt opdrachten niet en kan later problemen krijgen bij het leren lezen. We vinden het daarom belangrijk dat u gebruik maakt van de prentotheek. Zodra uw kind 3 jaar geworden is, bent u met uw kind van harte welkom. Elke week op vrijdag kunt u voor schooltijd het prentenboek komen lenen/ruilen. Zie hier verdere informatie voor de Prentotheek op De Vesting en hier voor De Burcht.

 

Vragen?

Stel ze gerust.
 

1 juli 2021 - Voor juiste vakantiedata zie schoolgids
16 juli 2021 - zomervakantie 2021

De Vesting

De Vesting
Login De Vesting

Churchillstraat 68
3772 KV Barneveld
tel. 0342 - 40 07 07
devesting@fraanjeschool.nl

De Burcht

De Burcht
Login De Burcht

Saparua 48
3772 ET Barneveld
tel. 0342 - 42 20 45
deburcht@fraanjeschool.nl