Home > De Burcht > MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met adviesrecht. De MR bestaat uit vier leerkrachten (de personeelsgeleding) en vier ouders (de oudergeleding). De MR vergadert in principe zes keer per jaar en eventueel vaker als dat noodzakelijk is. We hechten aan een goede relatie tussen de MR en de schoolleiding. Veel onderwerpen worden met de complete MR besproken. De MR geeft advies over verschillende onderwerpen. Soms wordt advies gevraagd aan de personeelsgeleding of de oudergeleding van de MR.

Bovenschools hebben we een Gemeenschappelijke MR (GMR) die gevormd wordt door twee ouders en twee leerkrachten, die tevens lid zijn van een MR van de één van de locaties. Voor de MR en de GMR zijn een statuut en een regelement vastgesteld die op school ter inzage liggen.

In het 2e gedeelte van de schoolgids kunt u vinden wie er zitting hebben in de MR. Bij vacatures wordt een stemming gehouden. Voor de personeelsgeleding onder het personeel en voor de oudergeleding onder de ouders. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

U kunt (school)zaken ter bespreking inbrengen bij één van de ouders van de MR of bij de secretaris. Zij bespreken dit en agenderen onderwerpen zonodig in het overleg met de directeur-bestuurder.