Home > De Burcht > Onderwijs

Een belangrijke kernwaarde voor onze scholen is de goede samenwerking tussen kerk, gezin en school. Het is ons diepste verlangen om de leerlingen in de vreze des Heeren op te voeden en hen van daaruit voor te bereiden op hun plaats als christen in het vervolgonderwijs en in de samenleving.

In zowel ons pedagogisch als ons didactisch handelen blijkt dat de Bijbelse waarden heel ons onderwijs doortrekken.

Pedagogisch
Wij zien de leerling als een uniek schepsel van de Heere. Ondanks onze zondigheid is er nog mogelijkheid tot opvoeden. Op onze school hebben we daarom aandacht voor het individu in het geheel van de groep. Het welbevinden van het individu moet in evenwicht zijn met het welbevinden van de groep.

De leerkracht is degene die het gezag gekregen heeft over de leerlingen. Deze neemt nadrukkelijk de leiding over het groepsproces en geeft de waarden vorm door het bewust aanbrengen en aanleren van structuur, regels en gedrag. Dit komt ook uit in het omgaan met belonen en straffen. Belonen wordt opgevat in de zin van bemoedigen; straffen wordt gezien als een middel om het geweten te vormen en is altijd ingebed in een sfeer van liefde.

Didactisch
Ons didactisch handelen is er mede op gericht om de leerlingen in staat te stellen tot leren en ontwikkelen. Om dit handen en voeten streven wij naar een doelgericht, samenhangend en herkenbaar onderwijsaanbod, waarbij de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren zijn verdeeld.
Het leerklimaat nodigt leerlingen uit om actief en betrokken te zijn. De instructies worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de groep en de individuele leerling. Dit leidt dan ook tot een gedifferentieerd aanbod van de leerinhouden.

Voor meer informatie verwijzen u naar de schoolgids.